Mijn Account

Algemene voorwaarden Wveen.com

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Wveen.com.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Wveen.com.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en alle door Wveen.com gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Wveen.com verrichtte handelingen.
 2. Door het afnemen van diensten en producten met Wveen.com verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Wveen.com en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. De algemene voorwaarden worden bij elke nieuwe overeenkomst op aanvraag in PDF formaat verstrekt.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Wveen.com en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 6. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen maatwerk trajecten en product-abonnementen. De gestelde voorwaarden in document gelden voor zowel maatwerk trajecten en product-abonnementen. De voorwaarden gesteld in artikel 18 zijn uitsluitend van toepassing op de product-abonnementen.

Artikel 3. Overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Wveen.com de door de Opdrachtgever mondelingen of schriftelijke opdrachtbevestiging heeft ontvangen. Deze opdrachtbevestiging dient enkel en alleen het overeengekomen te bevatten.
 2. De overeenkomst tussen Wveen.com en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor een bepaalde tijd van 3 maanden en daarna 1 maand, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de overeengekomen contractperiode schriftelijk opzegt of verlengd, wordt de overeenkomst na afloop van de overeengekomen periode telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van één maand.
 3. De overeenkomst omvat in ieder geval de volgende werkzaamheden c.q. leveringen c.q. dienstverlening:
  1. het ontwerpen en bouwen van een website door Wveen.com voor de Opdrachtgever;
  2. het beschikbaar stellen van deze website aan de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst;
  3. het technisch onderhoud van de website door Wveen.com gedurende de looptijd van de overeenkomst;
  4. het registreren en beheren van domeinnamen voor de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst;
  5. het verlenen van hostingdiensten door Wveen.com aan de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst;
  6. eventueel overeengekomen, een updateservice voor de (inhoud) van de website op basis van het tussen partijen hiervoor overeengekomen serviceniveau gedurende de looptijd van de overeenkomst;
  7. eventuele overeengekomen, de optionele modules.
 4. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen, voortvloeiende uit één of meerdere gesloten overeenkomsten, aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wveen.com, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 4. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Wveen.com gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Wveen.com is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 14 dagen, aan Wveen.com wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Wveen.com zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Wveen.com niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. Zodra er een schriftelijk akkoord op een offerte is gegeven, en de Opdrachtgever later toch van de offerte af wilt zien is hij/zij Wveen.com de aanbetaling schuldig (30% van het totale offertebedrag). Indien er meer uren zijn gemaakt dan de aanbetaling van 30% dekt (op basis van het uurtarief van €60,00 per uur), dient de Opdrachtgever deze uren ook te betalen.

Artikel 5. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Wveen.com van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 2. Aanbetaling van 3 maanden na het goedkeuren van de eerste opzet van de website (Start datum van het abonnement zal de eerste volgende 1ste dag van de volgende maand zijn). De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
 3. Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer onbeperkt uitgevoerd en zullen de service uren in gaan van het huidige abonnement.
 4. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Wveen.com aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. De kosten hiervoor worden per factuur berekend volgens de wettelijke bepalingen. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
 6. Bij een betalingsachterstand is Wveen.com gerechtigd de website na in gebrek stelling offline te zetten alsmede zijn overige verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten totdat betaling is geschied.
 7. De maandelijkse abonnementskosten zijn aan verandering onderhavig, de meest actuele bedragen zijn terug te vinden op de website van Wveen.com.
 8. Alle door Wveen.com gehanteerde prijzen, aanbiedingen, abonnement kosten, prijslijsten e.d. vermelde
 9. prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 10. Wveen.com is gerechtigd de overeengekomen prijzen c.q. abonnements- of eenmalige kosten gedurende de looptijd van de overeenkomst of per elektronische berichtgeving te wijzingen. Wveen.com zal de Opdrachtgever voorafgaand aan een voorgenomen wijziging schriftelijk hiervan in kennis stellen. Gedurende een maand na deze kennisgeving is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang middels een schriftelijke mededeling aan Wveen.com te ontbinden. Mocht de Opdrachtgever geen schriftelijk bezwaar maken, wordt er uit gegaan van akkoord.
 11. De voor het abonnement verschuldigde maandelijkse abonnementsvergoedingen zijn inclusief de registratie, het beheer c.q. onderhoud en de verlenging van de domeinna(a)m(en) en inclusief alle kosten verbonden aan de tussen partijen overeengekomen updates c.q. overige servicediensten gedurende de looptijd van de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 12. De eerste maandelijkse abonnement vergoeding van 3 maanden (hierna te noemen “de opstartfactuur”) worden door Wveen.com binnen 5 werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst aan de Opdrachtgever gefactureerd. Deze factuur dient betaald te worden binnen de termijn vermeld op de factuur.
 13. De overige door de Opdrachtgever verschuldigde maandelijkse abonnementsvergoedingen zullen door Wveen.com telkens per maand vooruit aan de Opdrachtgever worden gefactureerd, conform de door de Opdrachtgever aangegeven gewenste betalingstermijn. Op basis van de door de Opdrachtgever bij overeenkomst verstrekte machtiging voor automatische incasso zullen de abonnementsvergoedingen vervolgens op de door de Opdrachtgever aangegeven betalingstermijn door Wveen.com worden geïncasseerd.
 14. Ingeval de Opdrachtgever niet heeft ingestemd met automatische incasso dan wel indien een verstrekte machtiging op enig moment door de Opdrachtgever wordt ingetrokken, is de Opdrachtgever gehouden de in dit artikel bedoelde maandelijkse abonnementsvergoedingen telkens zelf uiterlijk voor de eerste dag van de maand waarop de vergoeding betrekking heeft per vooruitbetaling aan Wveen.com te voldoen.
 15. Voor hulp op afstand wordt een minimumtarief van 15 minuten in rekening gebracht, ongeacht de duur van de feitelijke ondersteuning, om de administratieve kosten te dekken.
 16. Op locatie wordt een minimumtarief van 1 uur in rekening gebracht, ongeacht de duur van de daadwerkelijke dienstverlening, om de kosten van verplaatsing en administratieve taken te dekken. Daarnaast worden reiskosten in rekening gebracht, zoals van toepassing volgens het geldende tarief.
 17. Eventuele extra tijd wordt in rekening gebracht volgens het geldende uurtarief, berekend op basis van de werkelijk verstreken tijd, plus eventuele reiskosten.
 18. Alle tarieven zijn exclusief eventuele belastingen en heffingen die van toepassing kunnen zijn.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 2. Wveen.com mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Wveen.com zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Wveen.com steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wveen.com aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Wveen.com worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wveen.com zijn verstrekt, heeft Wveen.com het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Wveen.com is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Wveen.com zal de website opleveren binnen de in de afgesproken termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De Opdrachtgever verplicht zich zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag van de drie maanden na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
 6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Wveen.com het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Wveen.com hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 7. Indien door Wveen.com ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Wveen.com voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien Wveen.com op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Wveen.com worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Wveen.com, Wveen.com is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Wveen.com opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het goedkeuren van het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
 4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Wveen.com van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 9. Duur en beëindiging

 1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van één maand.
 2. Wveen.com kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Wveen.com gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 3. Wveen.com heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Wveen.com niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Wveen.com zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Wveen.com kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 10. Copyright

 1. Alle aan Wveen.com verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.
 2. Alle door Wveen.com ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Wveen.com voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Wveen.com en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van Wveen.com zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.
 3. Wveen.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving op welke wijze dan ook en is tevens niet aansprakelijk voor schade/omzetverlies van of door derden.
 4. Wveen.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade/omzetverlies door aangeleverde content wat op de website van de opdrachtgever staat.
 5. Wveen.com is niet aansprakelijk voor de inhoud/content van de website van de opdrachtgever. De opdrachtgever is altijd verantwoordelijk voor wat op zijn website geplaatst of gepubliceerd wordt.

Artikel 12. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Wveen.com gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. Wveen.com is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Wveen.com geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 13. Diverse bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Wveen.com kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 4. Wveen.com heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn. Dit in de nacht van 22.00 t/m 08.00 uur.

Artikel 14. Derden

 1. Wveen.com is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Wveen.com doorgevoerd.
 2. Wveen.com is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en domeinnamen van de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
 2. De door Wveen.com vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
 3. Door Wveen.com of anderen ontwikkelde scripts, plug-ins, componenten en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Wveen.com.
 4. Als Wveen.com de website beheert, worden plug-ins die niet direct zijn ontwikkeld door Wveen.com uitgegeven. Als de opdrachtgever naar een andere partij gaat en de website niet door Wveen.com wordt beheerd, worden de licenties voor de plug-ins ingetrokken. Wij kunnen licenties leveren voor websites die wij beheren.

Artikel 16. Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door Wveen.com slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een Google Account en Facebook acount. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. De gegevens worden tevens ook gebruikt voor de interne cliënten-administratie.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Wveen.com verstrekt informatie als naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
 3. Exacte persoonsgegevens wat wij opslaan kunt u terug lezen in onze Privacy Voorwaarden

Artikel 17. Garantie

 1. De door Wveen.com te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Wveen.com kan in dat geval andere garantie­ en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 14 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Wveen.com verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Wveen.com, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver-­ of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Wveen.com geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen
  dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Wveen.com te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Wveen.com te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Wveen.com in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Wveen.com in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Wveen.com opdracht gegeven heeft.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Wveen.com de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Wveen.com, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Wveen.com te retourneren en de eigendom daarover aan Wveen.com te verschaffen, tenzij Wveen.com anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Wveen.com daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Wveen.com en de door Wveen.com bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 18. Producten

De voorwaarden gesteld in dit artikel zijn alleen van toepassing op de product-abonnementen die Wveen.com biedt. De overige algemene voorwaarden zijn hier ook van toepassing, tenzij in dit artikel iets anders is vermeld.

 1. Abonnementen worden afgesloten voor een duur van één maand met opstartkosten van 3 maanden. Afgesloten abonnementen worden na afloop van de contractperiode telkens met een periode van één maand verlengd.
 2. De opzegtermijn voor een contract is één maand voor het einde van de contractdatum.
 3. Wveen.com houdt zich het recht voor producten direct af te sluiten als er illegale praktijken lijken plaats te vinden.
 4. Wveen.com houdt zich het recht voor om elke offerte-aanvraag als individueel te beoordelen qua invulling en prijs, omdat elke aanvraag verschilt.
 5. Indien de opdrachtgever twee maanden verzuimd in de betaling van het abonnement sluit Wveen.com direct alle afgenomen diensten af en wordt het volledige verschuldigde bedrag + incassokosten in rekening gebracht.
 6. Indien opdrachtgever zelf of via derden fouten maakt op de website, valt dit buiten het onderhoud en rekent Wveen.com het uurtarief (60,00 euro per uur ex. BTW) om de problemen op te lossen.
 7. Wveen.com komt per maand met een heldere rapportage van gemaakte uren en werkzaamheden, mocht dat van toepassing zijn.
 8. Mocht er iets mis gaan met een product door bijvoorbeeld een update van de servers of het CMS is dat onze verantwoordelijkheid en zullen er geen kosten in rekening worden gebracht om het probleem op te lossen.
 9. Website/Webshop pakket: De opdrachtgever ‘huurt’ de website/webshop (CMS + componenten) van Wveen.com. De technische ontwerp van de website is en blijft eigendom van Wveen.com. Alle inhoud en grafisch ontwerp is en blijft eigendom van de opdrachtgever.
 10. Website/Webshop pakket: De hosting is onbeperkt o.b.v. een fair-use policy. Bij overschrijding wordt de website niet direct afgesloten maar neemt Wveen.com contact op.
 11. Website/Webshop pakket: De genoemde oplevertijd is onderhevig aan akkoord van opdrachtgever en externe factoren zoals domeinnaamregistratie.
 12. Website/Webshop pakket: Na de technische oplevering (Voor publiek bereikbaar) gaat de contractperiode van start op de 1ste van de eerst volgende maand.
 13. Website/Webshop pakket: Het webdesign dat opgeleverd wordt is o.b.v. een aantal bestaande standaardontwerpen die aangepast worden naar de stijl van de opdrachtgever. Als de opdrachtgever voor het Joomla Ultimate pakket kiest zal het ontwerp uit eigen hand worden gemaakt door Wveen.com na voorkeur van de opdrachtgever.
 14. Website/Webshop pakket: In het webdesign wordt content zoals logo’s of teksten verwerkt wat aangeleverd wordt door de opdrachtgever. Als het omtrent een webshop gaat zullen er alleen 10 demoproducten worden toegevoegd als voorbeeld. De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de inhoud en content wat wordt aangeleverd om op de website te plaatsen.
 15. Website/Webshop pakket: Service uren (content support) in het Website /Webshop Pakket is een gratis aantal uren waarbij de Opdrachtgever gratis gebruik mag maken van advies en plaatsen van content en mee mag nemen wanneer de Opdrachtgever het niet gebruikt in de huidige maand naar de opvolgende maand. De service uren gelden ook voor besprekingen op locatie, telefoongesprekken en of e-mail met de Opdrachtgever. Gratis content support zal verlopen na het beëindigen van de overeenkomst. Uren van andere maanden die zijn opgespaard door de Opdrachtgever komen hierdoor te vervallen.
 16. Wveen.com is niet aansprakelijk voor vertragingen danwel gemaakte fouten als de Opdrachtgever foutieve informatie en/of materialen aanlevert.

Artikel 19 Persoonsgegevens

 1. (Persoons)gegevens welke door Opdrachtgever in Wveen.com ingevoerd worden, zullen niet aan derden worden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of overeenkomst.
 2. De wederpartij beschikt over persoonsgegevens van diverse betrokkenen en is Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  1. De Verwerkingsverantwoordelijke bepaalt de vormen van verwerking van deze persoonsgegevens en wil deze laten verrichten door Wveen.com, waarbij de Verwerkingsverantwoordelijke doel en middelen aanwijst en dat Wveen.com daarom als Verwerker wordt gekwalificeerd in de zin van de AVG.
 3. Dat de artikelen 19 tot en met 30 worden gekwalificeerd als een Verwerkersovereenkomst.
 4. Exacte persoonsgegevens wat wij opslaan kunt u terug lezen in onze Privacy Voorwaarden

Artikel 20. Doeleinden van verwerking

 1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te werken. Verwerking zal uitsluitend plaats vinden in het kader van de uitvoering van de levering van producten en diensten in het kader van de onderliggende overeenkomst en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 2. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke jegens betrokkenen, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG,  voor zover deze gegevens niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst of de onderliggende overeenkomst zijn genoemd.
 3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en / of de betreffende betrokkenen.

Artikel 21 Verplichtingen verwerker

 1. Ten aanzien van de in artikel 19 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 2. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
 3. Het is de Verwerker toegestaan om andere Verwerkers in te schakelen. De Verwerkingsverantwoordelijke zal hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Artikel 22 Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verboden.
 2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke melden om welk land of landen het gaat.

Artikel 23 Verdeling van de verantwoordelijkheid

 1. De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Verwerker worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.
 2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind) verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke.  Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
 3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 24 Beveiliging

 1. Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
 2. Verwerker heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:
  – Logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
  – Encryptie (versleuteling) van wachtwoorden;
  – Beperkte fysieke toegang tot de servers waar de persoonsgegevens zijn opgeslagen;
  – Secured communicatie met server (HTTPS/SSL).
 3. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 25 Meldplicht

 1. In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 AVG zal Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke daarover zonder onredelijke vertraging informeren.
 2. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke waar mogelijk bijstaan in het nakomen van zijn verantwoordelijkheden jegens de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht, tenzij in de Onderliggende Overeenkomst anders is overeengekomen.

Artikel 26 Afhandeling verzoeken van betrokkenen

 1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, rectificatie, wissing en/of beperking van de verwerking zoals bedoeld in artikel 15 – 19 AVG, richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek zelf afhandelen voor zo ver hij dit zelf kan doen. Hij zal Verwerkingsverantwoordelijke van het verzoek op de hoogte te stellen.
 2. Verwerker mag de kosten voor de afhandeling van het verzoek doorbelasten aan Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 27 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te vertrekken.

Artikel 28 Audit

 1. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke de medewerking verlenen die nodig is voor de in artikel 28 lid 3 onder h AVG bedoelde verantwoordingsplicht. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht, tenzij in de Onderliggende Overeenkomst anders is overeengekomen.

Artikel 29 Aansprakelijkheid AVG

 1. De aansprakelijkheid van Verwerker voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Verwerkersovereenkomst, , is per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Verwerker ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Verwerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van de Verwerker voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan het bedrag, dat wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Verwerker.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
  – schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade’’) of personen;
  – redelijke en aantoonbare kosten om de Verwerker er toe te manen de Verwerkersovereenkomst  (weer) deugdelijk na te komen;
  – redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
 3. De aansprakelijkheid van Verwerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is. Onder indirecte schade valt in ieder geval gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade verband houdende met het gebruik van door Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of schade door verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
 4. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verwerker of haar bedrijfsleiding.
 5. Tenzij nakoming door Verwerker blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Verwerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Verwerker ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Verwerker in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 6. Iedere vordering tot schadevergoeding door Verwerkingsverantwoordelijke tegen Verwerker die niet gespecificeerd  en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na net ontstaan van de vordering.

Artikel 30 Duur en beëindiging

 1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand nadat de aanmelding bij Wveen.com is afgerond.
 2. De Verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de onderliggende overeenkomst en eindigt zodra de onderliggende overeenkomst eindigt.
 3.  Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker alle persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke die bij haar aanwezig zijn deze en eventuele kopieën daarvan binnen redelijke termijn vernietigen.

Artikel 31. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen Wveen.com en de Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Wveen.com en de Opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van Wveen.com Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage-instituut.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.

Laatste wijziging: 22-04-2018